Categorie op Geen categorie

TSO na corona-stop

TSO na corona-stop

Op 11 mei gaan de basisschoolkinderen weer gedeeltelijk naar school. Als de kinderen de gehele dag op school zijn, zal gekozen worden voor het continurooster. Ouders/vrijwilligers kunnen de taak voor tussenschoolse opvang in principe niet op zich nemen, maar zal het onderwijspersoneel deze taak waar mogelijk op zich moeten nemen, zie Protocol opstart basisonderwijs. In de praktijk zal het betekenen dat in deze opstartfase het onderwijspersoneel niet zal toekomen aan hun verplichte pauze.

Scholen in juni weer helemaal open

Als de opstartfase succesvol is, is het de bedoeling dat de basisscholen in juni weer volledig open zullen gaan. Het lijkt mij dan de bedoeling dat de pauzes van het onderwijspersoneel én de lunchpauze van de kinderen in ere hersteld worden.

Pauze voor onderwijspersoneel én kinderen goed geregeld

Op veel scholen waar tot dit voorjaar al een (onofficieel) continurooster gehanteerd werd, werden veelal (vrijwillige) tso-medewerkers ingezet als pleinwacht. Het onderwijspersoneel begeleidde toen al de lunch van de kinderen. Ik verwacht dat de ongeveer 30% van de huidige basisscholen die tot nu toe het traditionele overblijven hanteert, in juni zal kiezen om het lunchen onder leiding van de leerkracht te continueren, om de verspreiding van het corona-virus blijvend te beperken. Eerder heeft de PO-Raad de wetgeving continurooster, rond pauzes van het onderwijspersoneel en mogelijke oplossingen beschreven: Pauzes inplannen voor leraren.

Spelbegeleiding door (vrijwillige) tso-medewerkers

Voor de spelbegeleiding op het plein zal in veel gevallen een extra groep volwassenen betrokken worden. De vrijwilligers en pedagogisch medewerkers die eerder de TSO verzorgden, zullen waarschijnlijk gevraagd worden deze taak op zich te nemen. We spreken over een groep van ongeveer 60.000 volwassenen groot.

Voorbereiding door de tso-coördinator

Om tso-coördinatoren van tso-organisaties en basisscholen de situatie na 1 juni tijdig te kunnen laten voorbereiden zullen zij in hun geledingen willen inventariseren wie van de (vrijwillige) medewerkers beschikbaar zijn na de opstart van de volledige schoolweek. Allereerst willen zij weten wie van de potentiële medewerkers (en gezinsleden) buiten de risicogroepen vallen. Deze gescreende potentiële medewerkers zullen willen weten of zij, net als het schoolpersoneel getest kunnen worden, zodra zij corona-klachten ontwikkelen.

Wordt vervolgd

Ik heb ook namens mijn collega’s van het Overblijf Magazine deze situatie onder de aandacht gebracht van een tweede kamer-lid en de PO-Raad in de hoop tijdig duidelijkheid te krijgen.

Heel veel sterkte in deze tijd en blijf gezond!

Samen sterk tijdens de Coronacrisis

Samen sterk tijdens de Coronacrisis

Er was eens, lang geleden, een film die mij inspireerde. Een film die het verhaal vertelde van een moedige man die zich met ziel en zaligheid inzette voor de kinderen in zijn klas. Ik dacht: “Als ik nu toch overblijfmedewerkers zou kunnen inspireren om zich zó in te zetten voor de TSO en hun overblijfkinderen… zodat zij samen het leven van elk overblijfkind zouden versterken.” Zo begon ik mijn missie: Een fijne TSO voor alle kinderen in Nederland. En nu blijkt het motto ook toepasbaar op de tso-teams die nu thuis zijn.

Het motto van Ron Clark voor zijn klas, paste ik aan voor TSO:

Wij zijn één (klas) TSO
Wij zorgen voor elkaar
Wij hebben respect voor elkaar, zodat we een fijne (schooltijd) overblijftijd hebben!

Wij zijn één TSO!

Nu is het moment om elkaar vast te houden, dan maar digitaal. Veel tso-teams hebben al een WhatsApp groep. Je kunt met meerdere mensen in die groep gelijktijdig beeldbellen, hoe leuk is dat!

Voor veel vrijwillige overblijfmedewerkers was contact met andere volwassenen en kinderen een belangrijke reden om het vrijwilligerswerk te doen. Nu wij elkaar langere tijd niet treffen op school, is het een uitdaging om op een andere manier als team samen te komen. Bellen jullie elkaar wekelijk even om te horen hoe het gaat met de ander? Hebben jullie samen al koffie (of een wijntje;-) gedronken via WhatsApp of Zoom? Zó blijf je één team!

Wij zorgen voor elkaar

De sympathieke senioren-uurtjes die de supermarkten in het leven hebben geroepen zijn misschien niet voor iedere senior een uitkomst. Deze senioren blijven dan toch afhankelijk van de hulp van anderen. Heb jij al gebeld met je collega om te vragen of je dat verse broodje of visje zal langsbrengen? Ik vind je lief!

Wij hebben respect voor elkaar, zodat we een fijne overblijftijd hebben!

Geef elkaar een beetje de ruimte. Iedereen moet wennen aan de situatie en we moeten onszelf ook weer een beetje uitvinden. Stel vragen in plaats van je mening te geven. Probeer elkaar te begrijpen, dan houden we het veel langer vol.

Inspiratie delen

Samen naar dezelfde film kijken, of hetzelfde boek lezen, daar hoef je niet voor naast elkaar te zitten. Je kunt elkaar wel vertellen wat je ervan vond.

Kijktip: The Ron Clark Story op Youtube
Lees/luistertip: Lastige kinderen? Heb jij even geluk! van Berthold Gunster op Youtube

Heb jij een mooie kijk- luister- of leestip?

Mail of bel hem door! Dan maken we een mooi inspiratielijstje. We hebben nu extra tijd om ervan te genieten: redactie@overblijf-magazine.nl

Klaar voor de tso-tijd ná Corona?

Nu de wereld op zijn kop staat en de TSO stil staat, is het denk ik het geschikte moment om te overdenken hoe je straks weer verder wilt gaan. Misschien is er nu wel nóg meer tijd dan eerst om een team te zijn of te worden 😉 Hoe fantastisch zou het zijn om na deze crisis samen te weten hoe jullie het overblijven willen organiseren op zo’n manier dat het écht fijn overblijven is voor iedereen?!

Sterkte in deze onzekere tijden. Ik hoop je in betere tijden weer te zien!

Veiligheid en welzijn bij de TSO

Veiligheid en welzijn bij de TSO

Ik heb het gevoel dat sinds de AVG in gang gezet is, veel mensen (ook in de TSO) onzeker zijn over wat zij wel of niet mogen weten, over wat zij wel of niet mogen doen in relatie tot de overblijfkinderen of de organisatie. Is gezond verstand op zoveel verschillende manieren uit te leggen? We hebben blijkbaar veel behoefte aan regels en codes om binnen de grenzen van het fatsoen te blijven. In deze column heb ik een aantal regels en codes verzameld.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) sinds 25 mei 2018

Het doel van de AGV is om zo min mogelijk informatie te hebben/bewaren en bewust te zijn van de noodzaak van het bezit van de informatie. Er moeten duidelijke afspraken op papier staan over de procedures. Vraag op school of de tso-organisatie dus naar de privacyverklaring om te weten waar je rekening mee moet houden. Bedenk dat:

 • De informatie van kinderen die niet meer overblijven of (kunnen) veranderen niet onnodig bewaard blijft.
 • Schoolmedewerkers onderling leerling gegevens mogen delen. Wanneer de school anderen, bijvoorbeeld tso-medewerkers, wil informeren, mag dat alleen wanneer de ouder (of kind ouder dan 16 jaar) hiervoor nadrukkelijk toestemming geeft.
 • Precies om deze reden het belangrijk is dat ouders weten dat zij zelf bijzonderheden over gedrag of aanpak van hun kind(eren) delen met de tso-organisatie/medewerkers.
 • Leerkrachten wel tips kunnen delen voor een effectieve begeleiding van een kind, maar dus geen achtergrond informatie mogen delen.

Als informatie toch terecht komt bij iemand die daar niet bevoegd voor is, is er sprake van een datalek. Als de organisatie een ernstig datalek ontdekt, moet dit worden gemeld.

Vierogenprincipe (sinds 1 juli 2013)

Het vierogenprincipe is in het leven geroepen sinds de zedenzaak op een kinderdagverblijf in Amsterdam. Het protocol is alleen verplicht voor kinderdagverblijven, maar niet voor gastouders en ook niet voor BSO, Primair Onderwijs (en dus TSO, dat valt onder de wet Primair Onderwijs).

Het vierogenprincipe is eigenlijk het vierogen- of orenprincipe. Medewerkers op een kinderdagverblijf hoeven niet persé in duo’s te werken, maar kunnen elkaar wel zien werken of horen. Ook is het de bedoeling dat afdelingsleiders onaangekondigd binnen stappen om te ervaren hoe de situatie is.

Omgangsregels

 • In principe is een medewerker zo min mogelijk met een kind alleen in een ruimte. Wanneer dit wel het geval is, ga dan zodanig met het overblijfkind om dat ten alle tijden iemand kan binnenkomen.
 • Kom niet aan een ander wanneer hij/zij dat niet wil, de wijze waarop je een kind troost/beloont of feliciteert is ook afhankelijk van de wens van het kind/ouders.
 • Spontane reacties, ook in hogere groepen zijn mogelijk, ook hier rekening houdend met de wens van het kind/ouders.
 • Soms moeten kinderen geholpen worden bij het aan- en uitkleden (denk aan ongelukjes). In dergelijke situaties kan een leerkracht of tso-medewerker hierbij helpen. Houd ook hier weer rekening met wensen en gevoelens van het overblijfkind. Door een open vraag te stellen als ‘Wil je het zelf doen, of heb je liever dat de juf/meester je helpt?’ kan een kind vaak goed aangeven wat hij/zij wil.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (aangepast per 1 januari 2019)

Iedere organisatie ontwikkelt een eigen meldcode met daarin 5 verplichte stappen. Sinds 1 januari 2019 is de beroepskracht verplicht het afwegingskader te gebruiken.

Stap 1: Signalen in kaart brengen.
Stap 2: Overleg met een collega (coördinator) en raadpleeg eventueel Veilig Thuis.
Stap 3: Gesprek met cliënt/ouder.
Stap 4: Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling:

 • Heb ik op basis van stap 1 tot en met 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?
 • Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?

Stap 5: Neem twee beslissingen:

 1. Is melden noodzakelijk?
  Melden is noodzakelijk als er sprake is van:
  – acute onveiligheid
  – structurele onveilighei​d
  In het afwegingskader staat beschreven wat onder acute en structurele onveiligheid verstaan wordt.
 2. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? Hulp verlenen is mogelijk als:
  – De professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of organiseren.
  – De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.
  – De hulp leidt tot duurzame veiligheid.
  Indien hulp verlenen op basis van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.

Ik wens je een veilige en fijne TSO toe!

Bronnen

Autoriteitpersoonsgegevens.nl
ICTrecht.nl
Boink
hetwilgerijs.nl
Rijksoverheid.nl
Onderwijsgeschillen.nl

Uit wiens portemonnee komt het geld voor de lunchpauze op school?

Uit wiens portemonnee komt het geld voor de lunchpauze op school?

De wet op het primair onderwijs is duidelijk, zou je denken: “TSO wordt door het schoolbestuur georganiseerd als de ouders hierom gevraagd hebben. De kosten die hieruit voortvloeien komen vervolgens voor rekening van de ouders.” Maar, het schoolbestuur kan ervoor kiezen de kosten voor de ouders te beperken.

Inkomsten van het schoolbestuur

Het schoolbestuur ontvangt van de overheid jaarlijks geld om de organisatie van de school/scholen te verzorgen, de zogenaamde lumpsum. Het is bedoeld voor o.a. het onderhoud van het schoolgebouw, de administratieve ondersteuning en óók tussenschoolse opvang. Goed om te realiseren dat dit geld losstaat van de gelden voor salarissen voor de leerkrachten.

TSO in de schoolbegroting met €26,41 per leerling

De overheid geeft vooraf in het najaar, een advies hoe de school het totale besteedbare bedrag kan verdelen over de verschillende kostenposten. Bij iedere post is een bedrag genoemd. Bij tussenschoolse opvang staat een bedrag van €26,41 per leerling. Het begrotingsmodel, dat jaarlijks gemaakt wordt, is vanaf oktober beschikbaar. Download hier de versie voor 2020 op de website van Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen.

De (G)MR let op de TSO in de begroting

Het is aan het schoolbestuur om een begroting op te stellen voor de besteding van dit geld en de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad in te laten stemmen met de begroting. Het schoolbestuur mag in principe zelf beslissen welke posten worden opgenomen in de begroting. Het kan dus zijn dat de post ‘tussenschoolse opvang’ wordt vergeten en dat dit geld gaat naar andere, ook belangrijke, posten. Aan de (G)MR dus de taak om te controleren of de TSO terugkomt op de begroting.

Ouders hoeven dan minder te betalen

Stel, het schoolbestuur heeft € 26,41 per leerling van de school voor TSO op de begroting gezet en de school heeft 150 leerlingen. Vanuit de lumpsum is dan € 3.961,50 beschikbaar voor tussenschoolse opvang. Door de beschikbaarheid van dit grote bedrag kan het bedrag dat de ouders betalen per overblijfbeurt behoorlijk dalen.

Scholen die werken met een continurooster mogen de ouders niet verplichten een bijdrage voor TSO te doen. Als deze scholen bijvoorbeeld pleinwachten inzetten om de lunchpauze van de leerkrachten te garanderen, zijn de kosten voor de pleinwachten voor de school.

Bedoeld voor onkostenvergoeding en opleiding

In een voorlichtingsbrochure van de PO-Raad staat beschreven staat dat het geld vooral bedoeld is voor deskundigheidsbevordering van de overblijfkrachten en daarnaast voor de organisatie van de tussenschoolse opvang. Omdat er soms wat onduidelijkheid is, over waaraan dit geld besteed kan worden, heb ik contact opgenomen met de juridische dienst van de PO-Raad. Op mijn vraag of de kosten voor het salaris/onkostenvergoeding van de tso-coördinator of de overige vrijwilligers ook kunnen worden betaald uit deze gelden, kreeg ik een bevestigend antwoord: “Ja, dat klopt. De kosten kunnen betaald worden uit deze middelen.”

Samengevat

 

 • Bij TSO betalen de ouders de kosten.
 • Bij het continurooster mogen de ouders niet verplicht worden te betalen voor TSO, bijvoorbeeld voor de inzet van pleinwachten.
 • Geld in de lumpsum bedoeld voor TSO (in 2020) is € 26,41 per leerling van de school.
 • De lumpsum is niet geoormerkt geld, het schoolbestuur stelt zelf een begroting op en bepaalt zelf de posten.
 • De (G)MR heeft instemmingsrecht en kan er mede voor zorgen dat € 26,41 wordt besteed aan TSO.
 • Het tso-geld in de lumpsum kan worden besteed aan tso-cursussen en onkostenvergoedingen/salarissen van medewerkers.
 • Lees alles over wet- en regelgeving in de meest recente brochure van TSO-Support.

Veel succes met de (tso)-begroting voor 2020!

De TSO-organisatie goed geregeld?

De TSO-organisatie goed geregeld?

Regelmatig krijg ik vragen over wet- en regelgeving en aan het begin van het schooljaar zijn de vragen vooral gericht op de noodzaak van het aantal tso-medewerkers.

In de wet Primair Onderwijs (artikel 45), waar het overblijven onder valt, is geen duidelijkheid gegeven over hoeveel kinderen één tso-medewerker mag begeleiden. Er is dus geen wettelijke ‘leidster : kind ratio’, zoals in de (Wet) kinderopvang is vastgesteld. In artikel 45 van de wet Primair Onderwijs staat alleen dat de opvang in een veilige- en kindvriendelijke ruimte moet worden georganiseerd.

Hoeveel medewerkers zijn er nodig?

Hoe een veilige- en kindvriendelijke ruimte eruitziet, dat wordt in overleg met de tso-organisatie en de ouders vastgesteld. Omdat er geen wettelijke bepalingen zijn op het gebied van het aantal medewerkers, kijken we naar de ervaringen van de afgelopen 15 jaar. Kort door de bocht kun je rekening houden met:

 • 1 begeleider : 15 kinderen als er ook met de kinderen gegeten wordt.
 • 1 begeleider : 22 kinderen als de kinderen alleen tijdens het spelen worden begeleid.

Afhankelijk van verschillende factoren kan het belangrijk zijn meer begeleiders in te roosteren. Bedenk daarbij ook dat kinderen in de BSO (Wet kinderopvang) een begeleiding krijgen van 1:10 (jongere kinderen) tot 1:12 (oudere kinderen).

Wisselpauze als oplossing bij krapte

Je wilt de TSO goed organiseren en graag met vrijwilligers werken, zodat de prijs van het overblijven betaalbaar blijft. Je hebt te maken met krapte op de ‘vrijwilligersmarkt’ en daardoor rijst de vraag al gauw: ‘Hoe organiseer ik de TSO goed met zo min mogelijk medewerkers?’
Door het instellen van wisselpauzes bereik je dat met de helft minder tso-medewerkers hetzelfde aantal kinderen begeleid kunnen worden. Leerkrachten eten dan vaak een kwartiertje tot 25 minuten met de kinderen, waarna de speelpauze wordt begeleid door de tso-medewerkers.

Dit is een rigoureuze aanpak, want:

 • De leerkrachten kunnen niet meer onderling lunchen/vergaderen;
 • De tso-medewerkers leren de kinderen minder eenvoudig kennen, omdat de gesprekjes vooral plaatsvinden tijdens het eten. Veel overblijfmedewerkers geven aan dat zij in deze lunch-aanpak minder werkplezier ervaren.
 • Als naast wisselpauzes ook gekozen wordt voor het continurooster, dan zijn de kosten voor de vrijwilligersvergoedingen of salarissen voor de school in plaats van voor de ouders.

Professionele organisatie als kwaliteitsslag

Als pedagogisch medewerkers of professionele tso-medewerkers worden ingezet als extra begeleiders of tso-coördinatoren kan dit zeker zorgen voor een verbeterslag. Deze medewerkers zijn al opgeleid om kinderen te begeleiden en ervaring leert dat zij dit prima doen in een nieuwe tso-praktijk.
Het idee achter deze keuze is vaak dat de ervaren medewerker het goede voorbeeld gaat geven aan de minder ervaren vrijwilligers, in de hoop dat zij deze pedagogische aanpak over gaan nemen. Helaas is de werkdruk in de TSO vaak zo hoog, dat iedere (vrijwillige) medewerker druk is in zijn/haar eigen groep/werkplek en geen tijd heeft om te leren van een collega. Zet de coördinator/coach daarom boventallig in op de werkvloer, dan is de kans op succes veel groter.

Samenwerking en werkafspraken eerst

Zet de samenwerking onderling én met het schoolteam centraal, waarin gewerkt wordt aan goede werkafspraken onderling en een goed pedagogisch klimaat voor de kinderen. Kies en besluit samen de wenselijke aanpak en handel daar allemaal naar.

Keep up the spirit

In de wet staat o.a. dat ten minste de helft van de tso-medewerkers scholing heeft gevolgd op het gebied van het overblijven. Bied de (nieuwe) medewerkers één keer een basiscursus aan en organiseer vervolgens jaarlijks een opfriscursus. De coördinator zal een cursus leidinggeven waarderen en uitkijken naar jaarlijkse dag met collega’s. Alles bij elkaar zal het naast werkplezier ook de veiligheid en de kindvriendelijkheid in de TSO bevorderen. Inschrijven voor een cursus kan hier: tso-support.nl/open-inschrijving.

Ik wens je veel fijne momenten in de TSO toe.

Meer weten?

Lees de details in mijn brochure: tso-support.nl/informatie